Kratkoročni krediti - Privreda

 • Za obrtna sredstva
 • Za izvoz
 • Za ostale namjene
 • Overdraft krediti
 • Revolving krediti
 • Krediti za početne poslovne aktivnosti  - START UP KREDITI

 

Iznos

 • U zavisnosti  od boniteta klijenta (kvalitet poslovanja, ostvaren promet preko transakcionog računa otvorenog u Banci, finansijsko stanje klijenta, period saradnje klijenta sa Bankom, pozicija klijenta u privrednoj grani kojoj pripada i značaj privredne grane za region, ponuđeno obezbjeđenje kredita, reputacija  i ugled klijenta, dani kašnjenja, brzina naplate dospjelih obaveza, kvalitet poslovne saradnje i sl.

 

Period otplate

 • Do 12 mjeseci sa i bez grejs perioda

 

Način otplate

 • Anuitetno, sukcesivno, jednokratno

 

Nominalna kamatna stopa

 • Od 7.50% do 13.45%.  Za kredite koji su odobreni na podlozi oročenog depozita 1:1 kamatna stopa iznosi 4% na godišnjem nivou, dok za kredite odobrene na podlozi depozita 1:2 iznosi 6%

 

Efektivna  kamatna stopa (EKS %)

 • Od 8.82% do 15.36%. Efektivna kamatna stopa izračunata je na primjeru kredita od 50.000 i 1.000.000, a na osnovu troškova koje klijent plaća Banci.

 

Naknada

 • 1% od iznosa odobrenog kredita za kredite obezbijeđene ostalim kolateralom (min. 75 KM, max. 7.500 KM) i 0,50% za kredite obezbijeđene depozitom 1:1 (min. 50 KM, max. 3.000 KM)

 

Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev za kredit

Osnivačka dokumentacija:

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Izvod iz sudskog registra
 • Statistički broj
 • JIB (jedinstveni identifikacioni broj)
 • PIB (poreski identifikacioni broj)
 • Opštinsko rješenje
 • Karton deponovanih potpisa
 • Spesimen lica ovlaštenih za zastupanje
 • Fotokopije lične karte vlasnika ili direktora preduzeća

 

Finansijska dokumentacija

 • Bilans stanja za posljednji obračunski period
 • Bilans uspjeha za posljednji obračunski period
 • Bruto bilans
 • Kartice kupaca i dobavljača
 • Projekcija novčanog-gotovinskog toka
 • Posljednji revizorski izvještaj ako je rađen

 

Mogući instrumenti obezbjeđenja

 • Mjenica klijenta  i lična mjenica vlasnika
 • Nalozi za prenos
 • hipoteka na nepokretnu imovinu,
 • založno pravo na pokretnu imovinu (oprema, putnička i teretna vozila, poljoprivredna mehanizacija, osnovno stado),
 • založno pravo na hartije od vrijednosti koje se kotiraju na Banjalučkoj berzi, založno pravo na zalihe robe,
 • jemstvo jednog ili više solventnih jemaca,
 • zalog novčanog depozita, zalog vrijednosnih papira,
 • zalog plemenitih metala, neopoziva garancija.