Posebna linija krediti iz sredstava IRB RS (Investiciono-razvojna banka Republike Srpske)

Kreditne linije

 • Kreditna linija za početne poslovne aktivnosti
 • Kreditna linija za poljoprivredu
 • Kreditna linija za preduzetnike i preduzeća

Namjena

 • Za nabavku osnovnih, obrtnih sredstava i refinansiranje postojećih zaduženja, u zavisnosti od kreditne linije

Korisnici

 • Kreditna linija za početne poslovne aktivnosti : Korisnici kredita su reduzetnici i pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost ne duže od tri godine od dana podnošenja zahtjeva za kredit.
 • Kreditna linija za poljoprivredu: Korisnici kredita su i preduzetnici koja/i se bave proizvodnjom i preradom u poljoprivredi ili ribarstvu iz opština i gradova koji su definisani Zakonomo Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske
 • Kreditna linija za preduzetnike i preduzeća: Preduzetnici i pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti, uključujući i novoosnovana pravna lica iz opština i gradova koji su definisani Zakonom o Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske

 

Iznos

 • od 5.000 do 5.000.000, u zavisnosti  od kreditne linije

 

 

Period otplate

 • do 15 godina (grejs period do 36 mjeseci), u zavisnosti od kreditne linije

 

Način otplate

 • Mjesečni anuiteti

 

Nominalna kamatna stopa

 • Od 4.00% do 5.40% godišnje

 

Efektivna  kamatna stopa (EKS %)

 • Od 4.54% do 7.52%. Efektivna kamatna stopa izračunata je na primjeru kredita od 5.000 i 5.000.000, a na osnovu troškova koje klijent plaća Banci.

 

Naknada

 • Iznos naknade po osnovu obrade kredita, nadzora i kontrole i/ili prijevremene otplate kredita ne može biti veći od 1% od iznosa odobrenog kredita

 

Potrebna dokumentacija

Za preduzeća:

 • Zahtjev za kredit (obrazac Pavlović International Bank ad, Slobomir, Bijeljina – popuniti po dva originalna obrasca)
 • Zahtjev za kredit (obrazac Investiciono-razvojne banke Republike Srpske – popuniti po dva originalna obrasca)
 • Rešenje o upisu u sudski registar sa kopijama svih promjena (izdaje Osnovni sud, dvije kopije ovjerene u sudu)
 • Izvod iz sudskog registra, sa prikazom djelatnosti, ne starije od mjesec dana prije podnošenja zahtjeva za kredit (izdaje Osnovni sud, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za kredit – orginal i kopija)
 • Potvrda o izmirenju poreskih obaveza, ne starija od 15 dana (izdaje Ministarstvo finansija RS, Poreska uprava – orginal i kopija)  
 • Potvrda o broju zaposlenih radnika na dan podnošenja zahtjeva, ovjerena od strane Poreske uprave RS, odnosno nadležnog organa Brčko Distrikta – original i kopija
 • JIB (izdaje Ministarstvo finansija RS, Poreska uprava – dvije neovjerene kopije)
 • PIB (izdaje Uprava za indirektno oporezivanje BiH – dvije neovjerene kopije)
 • Obavještenje o razvrstavanju jedinice razvrstavanja po djelatnostima (izdaje Republički zavod za statistiku – dvije neovjerene kopije)
 • Potvrda o ovjerenim potpisima lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća (izdaje Osnovni sud – dvije neovjerene kopije)
 • Rešenje o ispunjenju uslova tehničke ispravnosti, zaštite na radu i zaštite životne sredine (izdaje 
 • opština u kojoj je preduzeće registrovano – dvije neovjerene kopije)
 • Ovjerene kopije ličnih karata vlasnika preduzeća i direktora preduzeća – dva primjerka
 • Potvrda o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava koju izdaje APIF – samo za projekte iz oblasti poljoprivrede
 • Biznis plan sa projekcijama bilansa stanja, bilansa uspjeha i gotovinskog toka za vrijeme trajanja otplate kredita - dva primjerka originala 
 • Finansijski izvještaji preduzeća za posljednji obračunski period (godišnji), ovjereni od strane APIF-a, odnosno nadležnog organa Brčko Distrikta (dva primjerka); za novoosnovana preduzeća: finansijski izvještaji osnivača za posljednji obračunski period (godišnji) ili izvještaj o procjeni uloga – dva primjerka
 • Bilansi novčanih tokova, ovjereni od strane APIF-a – dva primjerka
 • Bruto bilans na dan podnošenja zahtjeva za kredit - dva primjerka orginala
 • Analitičke kartice kupaca i dobavljača – sa danom bruto bilansa - dva primjerka originala
 • Ugovori sa najvažnijim kupcima i dobavljačima – dvije neovjerene kopije
 • Revizorski izvještaj, ako postoji (izdaje preduzeće koje je vršilo reviziju, orginal i ovjerena fotokopija) 
 • Potvrda o ostvarenom prometu preko transakcionog računa kod drugih banaka kod kojih preduzeće ima otvorene transakcione račune za predhodnu i tekuću godinu (izdaje banka kod koje preduzeće ima otvoreni transakcioni račun – original i kopija)
 • Predračuni (ukoliko se radi o izgradnji objekta predračun radova, a ako se radi o nabavci opreme dostaviti predračune dobavljača – original i kopija)
 • Ukoliko je namjena podnošenja zahtjeva za kredit refinansiranje, potrebno je dostaviti ugovor o kreditu koji je predmet refinansiranja sa otplatnim planom ili račun koji je plaćen uz dokaz da je plaćen – original i ovjerena kopija
 • Rešenje o odobrenju za građenje ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje rešenja o odobrenju za građenje nadležnom organu, u slučaju da se iz sredstava po kreditnim linijama finansira izgradnja građevinskog objekta, a u slučaju da se iz kreditnih sredstava finansira kupovina građevinskog objekta potrebno je dostaviti Predugovor o kupovini objekta, Rešenje o odobrenju za građenje ili ZK izvadak, odnosno drugi mjerodavan upis u javne register nekretnina - dvije ovjerene kopije
 • Ukoliko je predmet finansiranja izgradnja građevinskog objekta, dokaz da je zemljište na kome se planira izgradnja u vlasništvu podnosioca zahtjeva za kredit - dvije ovjerene kopije  
 • Ukoliko je podnosilac zahtjeva za kredit direktno izvozi, potrebno je dostaviti ugovor zaključen sa kupcem iz inistranstva - dvije ovjerene kopije  
 • Ukoliko podnosilac zahtjeva za kredit preko posrednika vrši distribuciju proizvoda na inostrano tržište, potrebno je dostaviti ugovor zaključen sa posrednikom i ugovor zaključen između posrednika i kupca u inostranstvu – dvije ovjerene kopije
 • Ukoliko podnosilac zahtjeva za kredit iz sredstava kredita namjerava finansirati projekat lohn poslova, potrebno je dostaviti ugovor o lohn poslovima - dvije ovjerene kopije
 • Izjava o vlasnički povezanim licima – original i kopija
 • Uvjerenje o državljanstvu RS za lica sa prebivalištem u Brčko Distriktu (preduzeća moraju biti u stopostotnom vlasništvu lica koji su državljani RS) – original i kopija          

Za preduzetnike:

 • Zahtjev za kredit (obrazac Pavlović International Bank ad, Slobomir, Bijeljina – popuniti po dva   originalna obrasca)
 • Zahtjev za kredit (obrazac Investiciono-razvojne banke Republike Srpske – popuniti po dva  originalna obrasca)
 • JIB (izdaje Ministarstvo finansija RS, Poreska uprava – dvije neovjerene kopije)
 • Uvjerenje nadležnog organa o obavljanu djelatnosti, ne straija od 8 dana prije podnošenja zahtjeva za kredit - original i kopija 
 • Potvrda o izmirenju poreskih obaveza, ne starija od 15 dana (izdaje Ministarstvo finansija RS, Poreska uprava – orginal i kopija  
 • Ovjerene kopije ličnih karata vlasnika preduzeća i direktora preduzeća – dva primjerka
 • Potvrda o ostvarenom prometu preko transakcionog računa kod drugih banaka kod kojih preduzeće ima otvorene transakcione račune za predhodnu i tekuću godinu (izdaje banka kod koje preduzeće ima otvoreni transakcioni račun – original i kopija)   
 • Godišnja poreska prijava za porez na dohodak za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, za poslednji obrašunski period - original i ovjerena kopija
 • Biznis plan sa projekcijama gotovinskog toka za vrijeme trajanja otplate kredita - dva primjerka originala
 • Potvrda o broju zaposlenih radnika na dan podnošenja zahtjeva, ovjerena od strane Poreske uprave RS, odnosno nadležnog organa Brčko Distrikta – original i kopija
 • Izjava o vlasnički povezanim licima – original i kopija
 • Uvjerenje o državljanstvu RS za lica sa prebivalištem u Brčko Distriktu
 • Ukoliko je namjena podnošenja zahtjeva za kredit refinansiranje, potrebno je dostaviti ugovor o kreditu koji je predmet refinansiranja sa otplatnim planom ili račun koji je plaćen – original i ovjerena kopija
 • Rešenje o odobrenju za građenje ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje rešenja o odobrenju za građenje nadležnom organu, u slučaju da se iz kreditnih sredstava finansira kupovina građevinskog materijala potrebno je dostaviti Rešenje o odobrenju za građenje ili ZK izvadak, odnosno drugi mjerodavan upis u javne register nekretnina - dvije ovjerene kopije
 • Ukoliko je predmet finansiranja izgradnja građevinskog objekta, dokaz da je zemljište na kome se planira izgradnja u vlasništvu podnosioca zahtjeva za kredit - dvije ovjerene kopije  

 

Mogući instrumenti obezbjeđenja

 • Mjenica klijenta  i lična mjenica vlasnika
 • Nalozi za prenos
 • hipoteka na nepokretnu imovinu,
 • založno pravo na pokretnu imovinu (oprema, putnička i teretna vozila, poljoprivredna mehanizacija, osnovno stado),
 • založno pravo na hartije od vrijednosti koje se kotiraju na Banjalučkoj berzi, založno pravo na zalihe robe,
 • jemstvo jednog ili više solventnih jemaca,
 • zalog novčanog depozita, zalog vrijednosnih papira,
 • zalog plemenitih metala, neopoziva garancija.


Dokumenti


  IRB RS Krediti mikrobiznis u poljoprivredi (200.91 KB)