Posebna linija poljoprivredni krediti Vlade Brčko Distrikta

Korisnici

 • pravna lica koja imaju sjedište u Brčko Distriktu BiH i koja su registrovana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata na području Brčo Distrikta BIH

Namjena

1.) Za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i to:

-ratarsku

-stočarsku, uz uslova da je stoka obilježena i posjeduje dokumentaciju o porjeklu i zdravstvenoj  ispravnosti

-voćarsku

-povrtlarsku

2.) Nabavku mehanizacije (samohodna poljoprivredna mehanizacija i priključna poljoprivredna mehanizacija)

3.)  Izgradnju objekata za primarnu poljoprivrednu proizvodnju

4.)  kapitalne investicije (podizanje novih nasada voća, izgradnja plastenika i staklenika, ruralni razvoj-investiranje u prerađivačke kapacitete, hladnjače i sušnice, ostale poljoprivredne investicije, organska proizvodnja i certificiranje po standardima Global GAP)

Iznos

 • do 50.000

 

Period otplate

 • rok otplate kredita do 5 godina, grejs period od 6 mjeseci do jedne godine (u zavisnosti od vrste proizvodnje i iznosa krdita)

 

Način otplate

 • mjesečni anuiteti

 

Efektivna  kamatna stopa (EKS %)

 • 6.00% godišnje

 

Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev za kredit

Osnivačka dokumentacija:

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Izvod iz sudskog registra
 • Statistički broj
 • JIB (jedinstveni identifikacioni broj)
 • PIB (poreski identifikacioni broj)
 • Opštinsko rješenje
 • Karton deponovanih potpisa
 • Spesimen lica ovlaštenih za zastupanje
 • Fotokopije lične karte vlasnika ili direktora preduzeća

 

Finansijska dokumentacija

 • Bilans stanja za posljednji obračunski period
 • Bilans uspjeha za posljednji obračunski period
 • Bruto bilans
 • Kartice kupaca i dobavljača
 • Projekcija novčanog-gotovinskog toka
 • Posljednji revizorski izvještaj ako je rađen

 

       Mogući instrumenti obezbjeđenja

 • Mjenica klijenta  i lična mjenica vlasnika
 • Nalozi za prenos
 • hipoteka na nepokretnu imovinu,
 • založno pravo na pokretnu imovinu (oprema, putnička i teretna vozila, poljoprivredna mehanizacija, osnovno stado),
 • založno pravo na hartije od vrijednosti koje se kotiraju na Banjalučkoj berzi, založno pravo na zalihe robe,
 • jemstvo jednog ili više solventnih jemaca,
 • zalog novčanog depozita, zalog vrijednosnih papira,
 • zalog plemenitih metala, neopoziva garancija.


Dokumenti


  Krediti poljoprivrednicima Vlade Brčko Distrikta (184.71 KB)